Algemene Voorwaarden Zakelijk

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Voor de Timmerindustrie in Nederland. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de NBvT. Uitgegeven door de NBvT te Bussum op 31 oktober 2013

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn bedoeld voor overeenkomsten van koop en verkoop of aanneming van werk, al dan niet met of zonder montage, gesloten door de leden van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie.
 1. Aan de volgende in deze voorwaarden met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de volgende betekenis toegekend:

Artikel 2 – intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding

2.1.    Het door Verkoper onder deze algemene voorwaarden – inclusief de door haar uitgebrachte aanbiedingen – verrichte of verstrekte Werk (hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen: tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen) blijft – behoudens tussen partijen gemaakte andersluidende schriftelijke afspraken – eigendom van Verkoper. Niets in deze algemene voorwaarden noch in enige uitgebrachte aanbiedingen van Verkoper strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van enig recht van intellectueel eigendom in de ruimste zin des woords. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Verkoper – dan wel haar werknemers – vervaardigde werken c.q. tekeningen of modellen komen toe en behoren aan Verkoper. Het is Koper – zonder schriftelijke voorafgaande toestemming – niet toegestaan om de voornoemde werken op enigerlei wijze openbaar te maken noch te verveelvoudigen al dan niet in gewijzigde vorm.

2.2 Koper staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door de Verkoper gebezigde fabricage- of constructiemethoden, anders dan met diens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekend gemaakt, behoudens voor zover strikt noodzakelijk voor het betreffende werk.

Artikel 3 – Prijs

3.1.    De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

 1. Indien na het uitbrengen van een aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst lonen, sociale lasten, of materiaalprijzen worden verhoogd, zullen de prijzen of zal de prijs dienovereenkomstig worden verhoogd overeenkomstig de “Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991”, dan wel indien deze niet meer bestaat, een daarvoor in de plaats getreden regeling, dan wel indien niet uitdrukkelijk een regeling daarvoor in de plaats is getreden, een bij het Werk passende regeling.
 1. Als peildatum voor het niveau van loonkosten, materiaalprijzen en belastingen e.d. wordt aangemerkt de datum van aanbieding.
 1. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, die na de dag waarop de Verkoper zijn aanbieding heeft gedaan in werking treden, komen voor rekening van de Koper, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de Verkoper die gevolgen had kunnen voorzien op die dag.
 1. Wijzigingen van of aanvullingen op een reeds tot stand gekomen overeenkomst zullen een wijziging van de overeengekomen prijs met zich brengen, tenzij Verkoper schriftelijk anders heeft bericht. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de Verkoper op verrekening van meerwerk onverlet.
 1. Prijswijzigingen, voorvloeiend uit dit artikel, zullen door Verkoper bij de Koper in rekening worden gebracht bij de eerstvolgende betalingstermijn of zoveel later als Verkoper noodzakelijk acht, doch uiterlijk drie maanden na de laatste factuur betreffende de overeenkomst.
 1. Aanvullende betalingen, waaronder niet begrepen een recht op schadevergoeding, waarop Verkoper aanspraak kan maken op grond van deze voorwaarden of de overeenkomst, kunnen door Koper per direct bij verschuldigdheid door Koper in rekening worden gebracht, doch uiterlijk drie maanden na de laatste factuur betreffende de overeenkomst.

Artikel 4 – Levertijd en overmacht

 1. Leveringstermijnen of termijnen voor de uitvoering van het Werk zijn geen fatale termijnen.

De bepaalde termijn gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:

 1. De Koper draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructie en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
 1. De Koper is aansprakelijk voor de functionele ongeschiktheid van de door hem voorgeschreven bouwstoffen, dan wel van bouwstoffen die bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, tenzij de Verkoper een keuzemogelijkheid had met betrekking tot deze bouwstoffen.
 1. De Koper is aansprakelijk voor vertragingen die optreden in leveringen van door hem voorgeschreven bouwstoffen, dan wel van bouwstoffen die bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, tenzij de Verkoper een keuzemogelijkheid had met betrekking tot deze leverancier of tenzij de vertraging de Verkoper is toe te rekenen.
 1. In overleg met Koper zal een datum voor de (eerste) levering of (aanvang met) de uitvoering van het Werk worden bepaald en indien nodig de snelheid van de leveringen of de uitvoering van het Werk worden vastgesteld. Verkoper spant zich in de bepaalde data na te komen. Verkoper is echter nimmer aansprakelijk voor de voor Koper uit enige overschrijding van de

data voortvloeiende schadelijke gevolgen, tenzij een dergelijke aansprakelijkheid schriftelijk door Verkoper is aanvaard of deze niet aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan, zulks te bewijzen door Koper.

 1. Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst of delen daarvan, tengevolge van overmacht, onvoorziene omstandigheden of daarmede gelijk te stellen omstandigheden heeft Verkoper het recht om buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn en met behoud van het recht op betaling naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de opdracht, dan wel buitengerechtelijk de overeenkomst aan te passen op de voor Koper minst bezwarende wijze, zodat nakoming alsnog mogelijk wordt. In laatstbedoeld geval zullen de meerdere of mindere kosten van uitvoering worden verrekend, waarbij Verkoper het recht heeft overbodig gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 5 – Eigendom en risico

 1. De zaken zijn voor risico van de Koper vanaf het moment van levering of vanaf het moment dat de zaken ter aflevering zijn aangeboden en zonder rechtsgeldige reden door de Koper niet zijn afgenomen. In het laatste geval kan de Verkoper aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor de kosten van opslag.
 1. Indien Verkoper montagewerkzaamheden dient te verrichten, zijn zaken voor risico van Koper overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid, waarbij als moment van levering heeft te gelden het moment waarop Verkoper de zaken levert op de plaats waar de montagewerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Van deze risico-overgang is uitgesloten: beschadiging of tenietgaan van zaken die ontstaan door doen of nalaten van Verkoper.
 1. Verkoper behoudt zich het eigendomsrecht voor tot het moment waarop Koper aan zijn volledige betalingsverplichting jegens Verkoper heeft voldaan, voortvloeiende uit deze voorwaarden of de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Koper wordt geacht voor de duur van het eigendomsvoorbehoud de zaken voor Verkoper te houden en dient deze zichtbaar als eigendom van Verkoper op te slaan, dan wel te bewaren. Koper zal gedurende het eigendomsvoorbehoud de zaken niet in eigendom overdragen aan derden of bezwaren met rechten van derden, behoudens voor zover de normale bedrijfsuitoefening van Koper vereist, dat zaken worden overgedragen.

5.4 Indien Koper op de uiterste dag van betaling niet aan zijn betalingsverplichting jegens Verkoper heeft voldaan of Koper ten aanzien van zijn betalingsverplichting in verzuim verkeert, voor zover geen uiterste datum voor betaling van kracht is, is Verkoper gerechtigd alle zaken, waarop zijn eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen van Koper. Koper machtigt Verkoper op voorhand om alle betreffende zaken op Kopers kosten te doen retourneren. Koper geeft Verkoper of diens aangewezen vertegenwoordiger tevens op voorhand toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijnen, fabriekshallen, bouwplaats etc. te betreden voor de uitoefening van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 6 – Reclames, garanties, aansprakelijkheid

7.1.    Aanspraken wegens afwijkingen in de geleverde aantallen dienen direct bij levering van de zaken schriftelijk bij de Verkoper te worden ingediend en aanspraken wegens de geleverde kwaliteit binnen acht dagen na levering, zulks op straffe van verval van het recht om zich te beroepen op het feit dat zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden.

6.2 Bij vervoer door derden is de Koper verplicht om bij gebleken beschadigingen van de zaken, alvorens de zaken in ontvangst te nemen, door de expediteur proces-verbaal van de schade te laten opmaken, zulks op straffe van verval van het recht om zich op deze beschadigingen te kunnen beroepen.

 1. De kwaliteit van de zaken en de daarin verwerkte materialen dienen te worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van aanbieding voor de betrokken zaken of materialen gelden.
 1. In geval van aansprakelijkheid van de Verkoper, uit welken hoofde dan ook, is de Verkoper nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag van de betreffende levering. In geen geval is Verkoper aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, schade als gevolg van de overschrijding van de levertijd van Verkoper of derden aan wie de zaken zijn overgegaan, dan wel met wie Verkoper heeft gecontracteerd. Koper vrijwaart Verkoper van alle aanspraken van derden ter zake van door Verkoper geleverde zaken waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeacht welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is ontstaan. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Verkoper in elk geval beperkt tot het bedrag waarvoor Verkoper verzekerd is of in alle redelijkheid verzekerd had behoren te zijn.
 1. Indien en voor zover de geleverde zaken vallen onder garantie van de Stichting Garantie voor Timmerwerk strekt deze garantie zich niet verder uit dan in het garantiereglement van deze stichting is bepaald.
 1. Wanneer Verkoper tevens montagewerkzaamheden verricht is de Verkoper niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen in het Werk, zodra het Werk aan Koper is opgeleverd, behoudens voor zover er sprake is van een tekortkoming die aan Verkoper is toe te rekenen, die niet tijdens de uitvoering dan wel voor of bij de oplevering redelijkerwijs door de Koper onderkend had kunnen worden.

6.7 Een vordering aangaande het vorige lid vervalt indien Koper niet binnen een redelijke termijn na de ontdekking van de tekortkoming daarvan mededeling heeft gedaan aan de Verkoper, doch in elk geval vijf jaren na oplevering of tien jaren na oplevering indien het Werk of een deel van het Werk door de tekortkoming instort of ongeschikt raakt of dreigt te raken voor de bestemming waarvoor het blijkens de overeenkomst is bedoeld en dit slechts kan worden verholpen door het treffen van zeer kostbare voorzieningen. Voornoemde termijnen van vijf en tien jaren gaan in na het einde van de onderhoudstermijn, indien is overeengekomen dat aansluitend aan de oplevering nog een onderhoudstermijn geldt.

Artikel 7 – Facturering en betaling

7.1.    De uiterste dag voor betaling van de overeengekomen prijs is de besteldag, volgende op die waarop de Koper de factuur heeft ontvangen voor de prijs of voor een deel daarvan, indien betaling in termijnen is overeengekomen, tenzij partijen een eerder moment van betaling zijn overeengekomen. In dat geval is het eerder overeengekomen moment de uiterste dag van betaling.

 1. De uiterste dag voor betaling is een fatale termijn.
 1. De Koper wordt geacht de factuur ontvangen te hebben op de dag volgende op de datum van de factuur, tenzij Koper anders bewijst.
 1. De factuur wordt geacht door de Koper ontvangen te zijn na voltooiing van de (deel) prestatie waar de factuur betrekking op heeft, tenzij Koper anders bewijst.
 1. Het is Koper onder geen enkele voorwaarde toegestaan om zijn betalingsverplichting op te schorten, dan wel zich te beroepen op verrekening.
 1. Indien levering van zaken of werkzaamheden op verzoek van Koper wordt uitgesteld, is Koper de daarvoor overeengekomen prijs per direct verschuldigd en is Verkoper gerechtigd deze direct te factureren.
 1. Facturering door Verkoper kan door Koper niet afhankelijk gesteld worden van handelingen die door Koper zelf verricht dienen te worden of door personen of andere derden die door Koper daartoe opdracht hebben verkregen. Indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst anders is bepaald, is Verkoper gerechtigd om alsnog tot factureren over te gaan, zonder dat aan deze voorwaarde is voldaan, wanneer Koper of de door hem ingeschakelde derde niet binnen vijf werkdagen de handeling heeft verricht. Alsdan wordt de handeling geacht zodanig vervuld te zijn, dat facturering kan plaatsvinden en vervalt het recht van Koper om deze handeling alsnog te verrichten dan wel daaraan enig hem toekomend recht te ontlenen.
 1. Wanneer Koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of besluit tot liquidatie, heeft Verkoper het recht om per direct geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde zaken terug te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
 1. Verkoper heeft het recht om te allen tijde zekerheid voor de betaling van zijn vordering te verlangen. Bij weigering of onvermogen van de Koper tot het stellen van deze zekerheid, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde zaken terug te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
 1. Indien met twee of meer Kopers gezamenlijk een overeenkomst wordt gesloten, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de gesloten overeenkomst.

Artikel 8 – Toepassing recht en geschillen

 1. Op deze voorwaarden en de overeenkomst waar deze op van toepassing zijn, dan wel de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.
 1. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of de overeenkomst waar deze op van toepassing zijn of overeenkomsten die daaruit voortvloeien zullen, bij uitsluiting van de bevoegdheid van de burgerlijke rechter,  worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze drie maanden voor de dag van het tot stand komen van de overeenkomst luiden.

8.3 Het in het vorige lid bepaalde lijdt uitzondering wanneer Verkoper uitdrukkelijk kenbaar maakt aan Koper het geschil voor te willen leggen aan de bevoegde rechter, in welk geval elk recht op arbitrage vervalt. In dit geval is de rechter bevoegd die bevoegd is om te oordelen over geschillen in de woonplaats van Verkoper, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven.

Gezien deze bepaling dient Koper ten minste een maand voor het aanhangig maken van een procedure Verkoper te vragen kenbaar te maken bij welke instantie de procedure aanhangig gemaakt dient te worden. Indien Verkoper niet binnen veertien dagen na ontvangst van dit verzoek op dit verzoek antwoordt, is de Raad van Arbitrage bevoegd.

Ben je een consument? Dan gelden andere voorwaarden, die lees je hier.

Kozijn samenstellen
Bel me terug!

Ontvang binnen twaalf uur een offerte op maat

Stuur je wensen en afmetingen van de houten kozijnen. Dan krijg je binnen twaalf uur een prijs! Uiteraard kan je ons ook direct bellen via 0548 - 20 10 50.

Gezien op Instagram: #kozijnshop.nl

Afbeelding van instagram 18056117806648163 Afbeelding van instagram 18239507911254564 Afbeelding van instagram 18012197489599361 Afbeelding van instagram 17953248986686315 Afbeelding van instagram 18068519800527324 Afbeelding van instagram 17916140750947200